Corona Rally Mexico

neoficiální výsledky

RZ

RZ Info

 DatumRZBod.Sk.Info
Info 06. 03. 18:50 RZ 22 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "It was very hard weekend. Terrible fight with Ogier till today. I was happy with car performance, it was very fast." / "Byl to hodně těžký víkend. Hrozný souboj s Ogierem až do dneška. Jsem spokojený s výkonem auta, bylo velmi rychlé."
Info 06. 03. 18:47 RZ 22 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Great start. Anyway funny rally. But I can't understand Citroen's pace enough." / "Skvělý začátek. Každopádně zábavná rally. Ale dost nechápu tu rychlost Citroenů."
Info 06. 03. 18:44 RZ 22 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Basically it feels good, first podium on gravel. I didn't expect it. I tried hard, but Petter was quicker. I was slightly too wide." / "Celkově mám dobrý pocit, první pódium na šotolině. Nečekal jsem to. Snažil jsem se, ale Petter byl rychlejší. Byl jsem trochu širší."
Info 06. 03. 18:41 RZ 22 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON Ch. (st. č. 11) "It's been a good weekend. OK, this morning I was very slow. We will see, let's hope now." / "Byl to dobrý víkend. OK, dnes ráno jsem jel hodně pomalu. Uvidíme, budeme věřit."
Info 06. 03. 18:38 RZ 22 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "I'm so happy at the end. I have to be clever all the weekend and make nothing stupid. Unfortunatelly we had puncture on Friday. We worked lot on pacenotes, it helps for future." / "Nakonec jsem moc spokojený. Musel jsem jet po celý víkend hlavou a nevyrobit nějakou hloupost. Škoda že jsme měli v pátek defekt. Hodně jsme pracovali na rozpisu, bude se to hodit na příště."
Info 06. 03. 18:35 RZ 22 M wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 5) "Great finish, before last stage I changed powersteering belt. Hard rally, six stages without powersteering. My fingers hurts." / "Skvělý konec, před předchozí zkouškou jsme měnili řemen posilovače. Těžká rally, šest zkoušek bez posilovače řízení. Mám bolavé prsty."
Info 06. 03. 18:32 RZ 22 S 2 AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 23) "Fantastic. It was really hard weekend. Good start for championship." / "Fantastické. Byl to opravdu náročný víkend. Dobrý vstup do šampionátu."
Info 06. 03. 18:29 RZ 22 S 2 PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 21) "I'm very happy. Important points for championship. Only bad setup on Friday, Saturday and Sunday was perfect. We are happy we finished front of Juho." / "Jsem moc spokojený. Důležité body do šampionátu. V pátek špatné nastavení, sobota a neděle byly perfektní. Jsme rádi, že jsme dojeli před Juhem."
Info 06. 03. 18:26 RZ 22 S 2 HÄNNINEN J. / MARKKULA M. (st. č. 25) "On second one small rolled and little bit cosmetic damage. Bad weekend, next one should be better. Third place is not enough." / "Na předchozím testu jsme se trochu kutáleli, kosmetické poškození. Špatný víkend, příště by to mělo být lepší. Třetí místo není dostačující."
Info 06. 03. 18:20 RZ 22 M wrc BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) "On previous stage same ectrical gremlin like previous two days. Now was really fun." / "Na předchozí zkoušce jsme měli stejný problém s elektrikou jako dny předtím. Teď to byla opravdu zábava."
Info 06. 03. 18:18 RZ 22 M wrc VILLAGRA F. / PÉREZ COMPANC J. (st. č. 7) "We have broken driveshaft, so driving slow." / "Máme prasklou poloosu, takže jsem jeli pomalu."
Odstup 03. 03. 11:14 RZ 22 S 2 AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 23) Excluded: fuel cell ventilation valves did not conform to the technical regulations. / Vyloučen, systém ventilace nádrže neodpovídá technickým předpisům.
Info 06. 03. 17:24 RZ 21 M wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 5) Started SS21 late after stopping on the road section to change the alternator belt. / Odstartoval do RZ21 později po zastavení na přejezdu kvůli výměně řemene alternátoru.
Info 06. 03. 16:13 RZ 20 S 2 PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 21) "I don't care about Nasser, but care about Juho. Many places I was carefull, many where I was flat out. Terrible stage." / "Neřeším Násira, ale musím řešit Juha. Hodně míst, kde jsem byl opatrný, hodně kde jsem jel zcela naplno. Hrozná zkouška."
Info 06. 03. 16:10 RZ 20 S 2 AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 23) Problem with doors lining "It was hitting my left arm, it was not easy." / Problém s těsněním dveří "Bouchalo mě to do levého ramene, nebylo to lehké."
Info 06. 03. 16:07 RZ 20 M wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 5) "I have small problem with brake cylinder. Hope fix it before Powerstage." / "Mám drobný problém s brzdovým válečkem. Snad to opravíme před Powerstage."
Info 06. 03. 16:04 RZ 20 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "I don't feel like take any risk today. We will go save, lot of points." / "Necítím se na to, že bych měl dnes nějak riskovat. Pojedeme v klidu, dost bodů."
Info 06. 03. 16:01 RZ 20 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON Ch. (st. č. 11) "Not bad, yeah. I was driving very slow. I just have one spare, looking for final Powerstage. Different strategy today." / "Není to zlé, jo. Jel jsem hodně pomalu. Mám jen jednu rezervu, připravuji se na závěrečnou Powerstage. Dnes s jinou strategií."
Info 06. 03. 15:58 RZ 20 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "It looks surprisingly good for me, but shame for Ogier, he was driving very well during weekend." / "Pro mě je to překvapivě dobré, ale je škoda Ogiera, jel o víkendu moc dobře."
Info 06. 03. 15:55 RZ 20 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "I just take it really easy. I saw the splits, we loose 20 seconds to Jari-Matti, but it doesn't matter." / "Jel jsem opravdu v klidu. Viděl jsem splity, ztráceli jsme dvacet vteřin na Jari-Mattiho, ale na tom nesejde."
Info 06. 03. 15:52 RZ 20 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I was not happy to see him there. He is my teammate. No team orders. But I have to push. I wanted to fight." / "Nebyl jsem moc rád, když jsem ho tam viděl. Je to týmový kolega. Bez týmové režie. Ale musím tlačit. Chci bojovat."
Odstup 06. 03. 15:38 RZ 20 M wrc OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) Reported went off, broken front wheel / Mimo trať, utržené přední kolo
Info 06. 03. 15:28 RZ 20 SupeRally for Block, both Novikov and Wilson not re-start today / Block jede SupeRally, Novikov a Wilson dnes nestartují
Info 06. 03. 00:04 RZ 17 S 2 HÄNNINEN J. / MARKKULA M. (st. č. 25) "Today little bit better. But Martin is still far away. We'll see what can we do tomorrow, difficult stages still." / "Dnes to bylo o trochu lepší. Ale Martin je pořád hodně daleko. Uvidíme co se zítra bude dát udělat, budou to zase těžké zkoušky."
Info 06. 03. 00:01 RZ 17 S 2 PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 21) "Much better than yesterday. Today was perfect, we catch some time to Nasser. But Juho is pushing too much, we will see." / "O moc lepší než včera. Dnešek byl perfektní, stáhli jsme něco na Násira. Ale Juho hodně tlačí, uvidíme."
Info 05. 03. 23:58 RZ 17 S 2 AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 23) "I do my best and tried set really good time." / "Dělám co můžu a snažím se zajet opravdu dobrý čas."
Info 05. 03. 23:55 RZ 17 M wrc VILLAGRA F. / PÉREZ COMPANC J. (st. č. 7) "Last three stages were OK, no problems. We tried to find right speed and right gears for the corners." / "Poslední tři zkoušky byly OK, bez potíží. Snažili jsme se najít správnou rychlost a optimální řazení do zatáček."
Info 05. 03. 23:49 RZ 17 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON Ch. (st. č. 11) "Have problem with broken gear lever. Big jump in the middle on wrong gear. Big moment. Car wan't start before the stage." / "Mám problém se zničenou řadičkou. Velký skok v polovině na špatnou rychlost. Velká krize. Auto před vložkou nechtělo nastartovat."
Info 05. 03. 23:43 RZ 17 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "Something strange, car has no balance, bad on brakes. But we are here." / "Něco divného, auto je nevyvážené, špatně brzdí. Ale jsme tu."
Info 05. 03. 23:41 RZ 17 M wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 5) "I filled powersteering with brake fluid. But then brake pipe broke, I did last 10 km with pedal like this. But we still in the rally." / "Nalil jsem do posilovače brzdovou kapalinu. Ale pak nám praskla brzdová hadice, jel jsem posledních 10 km s pedálem na podlaze. Ale pořád jedeme."
Info 05. 03. 23:37 RZ 17 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "I feel I need work so hard on this stage. Not my favourite, very fast, lot of tricky places and changing rhythm. Tomorrow keep the pace with the others, it's important for next gravel rallies." / "Cítil jsem, že na téhle zkoušce musím zabrat. Není mou oblíbenou, moc rychlá, hodně zrádných míst, měnící se rytmus. Zítra držet tempo s ostatními, důležité pro další šotolinové rally."
Info 05. 03. 23:34 RZ 17 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "We lost some time because penalty, thats it. We stalled car in last third of stage. For tomorrow we'll see." / "Ztratili jsme čas kvůli penalizaci, tak to je. Zhasl nám motor v poslední třetině zkoušky. Uvidíme co dál."
Info 05. 03. 23:31 RZ 17 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "They was really fast even cleaning the road. Tomorrow steady, keep my position." / "Byli opravdu rychlí, i když čistili trať. Zítra v klidu, udržet svoji pozici."
Info 05. 03. 23:25 RZ 17 M wrc OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "We will see. I think we had engine problem on previous one, no power." / "Uvidíme. Myslím, že jsme měli předtím problém s motorem, neměl výkon."
Odstup 05. 03. 23:11 RZ 16 M wrc BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) Damaged suspension / Poškozené zavěšení
Info 05. 03. 21:55 RZ 15 S 2 HÄNNINEN J. / MARKKULA M. (st. č. 25) "I have been doing that. I need more and more. But hope I'll stay on the road. Big hits in the ruts." / "Tohle jsem musel udělat. Potřebuju toho víc a víc. Ale doufám, že se udržím na cestě. V kolejích to dostává velké rány."
Info 05. 03. 21:52 RZ 15 S 2 PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 21) "I tried to do my best. Good time. With setup was problem on rear diff, now seems OK. I tried to make Nasser nervous." / "Dělal jsem co jsem mohl. Dobrý čas. Měli jsme problém s nastavením zadního diferenciálu, teď už se to zdá být OK. Snažím se znervóznit Násira."
Info 05. 03. 21:49 RZ 15 S 2 AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 23) "Everything is OK, we 20 sec faster compare to morning. But lot of rocks and cuts on the road." / "Vše je OK, jsme o 20 s rychlejší než ráno. Ale na trati je hodně kamení a vykatováno."
Info 05. 03. 21:46 RZ 15 M wrc VILLAGRA F. / PÉREZ COMPANC J. (st. č. 7) "It's OK, but brakes too hot. Lot of traffic before stage." / "Je to OK, ale máme moc horké brzdy. Před zkouškou byl velký provoz."
Info 05. 03. 21:42 RZ 15 M wrc BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) "It was horrible traffic, we were late. Hope the organisers will be friendly. Amazing stage." / "Byl hrozný provoz, přijeli jsme pozdě. Doufám, že pořadatelé to pochopí. Zkouška byla úžasná."
Info 05. 03. 21:36 RZ 15 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON Ch. (st. č. 11) "We want go for podium. Everything can happened. Just to push on." / "Chceme na bednu. Stát se může cokoliv. Musíme tlačit."
Info 05. 03. 21:33 RZ 15 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "No problems, just we changed steering rack, as started to have same problem like Henning. Bit uncomfortable in the high speed." / "Žádné problémy, jen jsme vyměnili řízení, protože jsme začínali mít stejný problém jako Henning. Trochu mi to nesedí ve velké rychlosti."
Info 05. 03. 21:31 RZ 15 M wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 5) Powersteering problem "It's stucked, I can't continue. Not possible, I'm sorry." / Problém s posilovačem "Zaseklo se to, nemůžu pokračovat. Nejde to, je mi to líto."
Info 05. 03. 21:27 RZ 15 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "I tried concentrated to keep the car in the line, time was good now." / "Snažil jsem se udržet koncentraci a zůstat s autem ve stopě, čas byl teď dobrý."
Info 05. 03. 21:24 RZ 15 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) Had broken link between shifting and gearbox "We were really late into TC because traffic, then came into TC in minute, third gear stucked, it wasn't able to change gears. We had to repair it and lost 5 minutes. We used some part of rear bumper." / Měl poškozené spojení mezi řazením a převodovkou "Přijeli jsme hodně pozdě k ČK, byl silný provoz, pak jsme přijeli ve své minutě k časovce, zůstala mi tam trojka a nemohl jsem zařadit. Museli jsme to opravit a ztratili 5 minut. Použili jsme kousek zadního nárazníku."
Info 05. 03. 21:22 RZ 15 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Loeb was working on the car, didn't see him behind at TC. Stage was OK, I tried to get good speed and avoid to puncture." / "Loeb dělal na autě, v časovce jsem ho za sebou neviděl. Zkouška byla OK, snažil jsem se držet dobrou rychlost a neudělatdefekt."
Info 05. 03. 21:16 RZ 15 M wrc OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "I don't want take the lead like this. I'm not happy for it, we are in one team." / "Nechci mít vedení díky tomuhle. Nemám z toho radost, jsme jeden tým."
Info 05. 03. 21:05 RZ 15 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) 5 min late into TC before SS start / 5 min pozdní příjezd do ČK před startem RZ
Info 03. 03. 14:30 RZ 14 S 2 KRUUDA K. / JÄRVEOJA M. (st. č. 26) Fuel pump problem / Problémy s palivovým čerpadlem
Info 05. 03. 19:09 RZ 13 S 2 HÄNNINEN J. / MARKKULA M. (st. č. 25) "I'm trying, but if catching 3 seconds on 25 km, I have to stay here for month to catch Prokop." / "Snažím se, ale když stahuju jen 3 vteřiny na 25ti kilometrech, musel bych tu být měsíc, abych Prokopa dostal."
Info 05. 03. 19:06 RZ 13 S 2 PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 21) "We beat Nasser before, so setup is perfect. Now bit oversteering, but we change setup in service." / "Předtím jsme porazili Násira, takže nastavení je perfektní. Teď to bylo trochu přetáčivé, ale v servisu to upravíme."
Info 05. 03. 19:00 RZ 13 S 2 AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 23) "Lot of bad corner, lot of cut and rocks. We tried our best." / "Hodně špatných zatáček, vykatované a kameny. Dělali jsme co jsme mohli."
Info 05. 03. 18:57 RZ 13 M wrc VILLAGRA F. / PÉREZ COMPANC J. (st. č. 7) "Had problems with brakes, but we gaining more kilometers." / "Měli jsme potíže s brzdami, ale najeli jsme další kilometry."
Info 05. 03. 18:56 RZ 13 M wrc BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) "I just was too hard, spun and went off the road, spectators helped us to get back." / "Jen jsem byl moc rychlý, dělal hodiny a šel ven, zpět nám pomohli diváci."
Info 05. 03. 18:50 RZ 13 M wrc BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) Reported stopped / Stojí
Info 05. 03. 18:47 RZ 13 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON Ch. (st. č. 11) "It was good. But I had no any handbrake, loosing in some sections." / "Bylo to dobré. Ale neměl jsem ruční brzdu, místy jsme ztráceli."
Info 05. 03. 18:44 RZ 13 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "It's going quite well for us. Pacenotes litte bit better. Quite difficult, but I try make it better." / "Z našeho pohledu to jde opravdu dobře. Rozpis je trochu lepší. Je to těžké, ale snažím se to zlepšovat."
Info 05. 03. 18:38 RZ 13 M wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 5) "Lot of work, but I managed it." / "Hodně práce,ale zvládnul jsem to."
Info 05. 03. 18:32 RZ 13 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "No cleaning at all. Unfortunatelly we too far behind. I'm struggling with shifting the second gear." / "Žádné zametání. Bohužel jsme moc vzadu. Zlobí mě řazení druhého rychlostního stupně."
Info 05. 03. 18:29 RZ 13 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Very fast stage. Loeb is driving like mad, yes, I'm bit surprised." / "Velmi rychlá zkouška. Loeb jede jako šílený, jo, jsem trochu překvapený."
Info 05. 03. 18:26 RZ 13 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Stage before was very twisty and I had very good rhythm. This one I see no lines, but fine. I have to keep pushing to get time for tomorrow." / "Předchozí zkouška byla hodně klikatá a já měl moc dobrý rytmus. Teď jsem neviděl stopu, ale v pohodě. Musím tlačit, abych měl náskok na zítřek."
Odstup 05. 03. 18:24 RZ 13 wrc NOVIKOV E. / PRÉVOT S. (st. č. 51) Reported retired before stage, coolant leak / Odstoupil před RZ, únik chladicí kapaliny
Info 05. 03. 18:23 RZ 13 M wrc OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "I had quite good drive. Not easy to be first on the road, but I do my best. Previous stage was too twisty, I cleaned a lot." / "Hodně dobrá jízda. Není lehké být první na trati, ale dělám co můžu. Předchozí test byl hodně klikatý, dost jsme to čistili."
Info 05. 03. 17:01 RZ 11 S 2 HÄNNINEN J. / MARKKULA M. (st. č. 25) "I tried clean run, but it was slippery. Tanak was out, but they are OK." / "Snažil jsem se jet čistě, ale klouzalo to. Tanak byl venku, ale jsou OK."
Info 05. 03. 16:56 RZ 11 S 2 PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 21) "It looks well with gearbox, but I have to use it bit more. Feeling is better. I didn't see Tanak." / "S převodovkou to vypadá dobře, jen ji musím trochu víc využívat. Pocitově je to lepší. Tanaka jsem neviděl."
Info 05. 03. 16:50 RZ 11 S 2 AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 23) "Really very difficult stage. Tricky place where one WRC crashed. But we 25 sec better than last year." / "Opravdu hodně těžká zkouška. Zrádné místo kde havarovalo jedno WRC. Ale jsme o 25 vteřin lepší než loni."
Info 05. 03. 16:49 RZ 11 S 2 TANAK O. / SIKK K. (st. č. 22) Went off, crew OK / Mimo trať, posádka OK
Info 05. 03. 16:47 RZ 11 M wrc VILLAGRA F. / PÉREZ COMPANC J. (st. č. 7) "Brakes gone, car stopping into stage." / "Odešly brzdy, auto nám zůstávalo stát ve vložce."
Info 05. 03. 16:44 RZ 11 M wrc BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) "Motivation is finish the stage, because I crash here last year." / "Měl jsem motivaci dojet do cíle testu, protože loni jsem tu havaroval."
Odstup 05. 03. 16:39 RZ 11 wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 15) Retired on road section / Odstoupil na přejezdu
Info 05. 03. 16:38 RZ 11 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON Ch. (st. č. 11) "It's good. Good time, I'm trying." / "Dobré. Dobrý čas, snažím se."
Info 05. 03. 16:35 RZ 11 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "Conditions not too bad, stage was good too, but I was not quick enough. I want to learn as much as possible. Kuiper's car on the roof but both OK." / "Podmínky nejsou špatné, zkouška taky hezký, ale nejel jsem dost rychle. Chci se co nejvíc naučit. Kuipersovo auto je na střešem ale oba jsou OK."
Odstup 05. 03. 16:31 RZ 11 M wrc KUIPERS D. / MICLOTTE F. (st. č. 9) Rolled, crew OK / Šel přes střechu, posádka OK
Info 05. 03. 16:29 RZ 11 M wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 5) "I broke powersteering. It's little bit hard. It happened before stage." / "Odešel mi posilovač řízení. Je to poněkud náročné. Stalo se to před zkouškou."
Info 05. 03. 16:26 RZ 11 wrc NOVIKOV E. / PRÉVOT S. (st. č. 51) "For me it was most difficult stage of rally. I don't want have any puncture. So I took it easy." / "Pro mě to byla nejtěžší zkouška z rally. Nechtěl jsem dostat defekt. Takže jsem jel v klidu."
Info 05. 03. 16:23 RZ 11 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) FR tyre puncture "It was going well, but I don't know, I felt something wrong with the tyre. Same situation like yesterday." / Defekt PP pneu "Šlo to dobře, ale nevím jak, cítil jsem že je něco špatně s pneumatikou. Stejná situace jako včera."
Info 05. 03. 16:20 RZ 11 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "I don't know. Many corners where I went so wide, slided a lot. Not good." / "Nevím. V hodně zatáčkách jsem byl široký a hodně klouzal. Není to dobré."
Info 05. 03. 16:17 RZ 11 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Lead now, but only four seconds. The road was very fast. I'll try to continue like that." / "Vedeme, ale jen o čtyři sekundy. Trať byla hodně rychlá. Zkusím jet takhle i dál."
Info 05. 03. 16:14 RZ 11 M wrc OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "Some rock on the road, but no puncture. Quite slippy, but OK. Good news we not losing time." / "Na cestě byl nějaký kámen, ale bez defektu. Dost to klouže, ale OK. Dobrá zpráva je, že neztrácíme."
Info 05. 03. 00:07 RZ 8 S 2 HÄNNINEN J. / MARKKULA M. (st. č. 25) "We are loosing quite much, I don't know. But we made no mistakes." / "Hodně ztrácíme, nevím proč. Ale nedělali jsme chyby."
Info 05. 03. 00:04 RZ 8 S 2 TANAK O. / SIKK K. (st. č. 22) "It's been quite good. First time with S2000 in world rally championship. I tried to do my best." / "Bylo to opravdu dobré. Poprvé s S2000 v mistrovství světa. Snažil jsem se udělat maximum."
Info 05. 03. 00:01 RZ 8 S 2 AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 23) "Good day, we improved a lot on the afternoon. We are happy, keep on going." / "Dobrý den, hodně jsme se zlepšili. Jsme spokojení, jen tak dál."
Info 04. 03. 23:58 RZ 8 S 2 PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 21) "I'm not so happy. Feeling with car is not perfect, no suspension. And we try change gearbox for tomorrow." / "Nejsem moc spokojený. Pocit z auta není dobrý, bez podovozku. A na zítřek zkusíme vyměnit převodovku."
Info 04. 03. 23:54 RZ 8 wrc NOVIKOV E. / PRÉVOT S. (st. č. 51) "I'm very happy, really good day. We had lot of fun. We'll see what happened tomorrow. Block have maybe some engine problem, no damage." / "Jsem moc spokojený, opravdu dobrý den. Hodně jsme se bavili. Uvidíme, co se bude dít zítra. Block mám možná nějaký problém s motorem, auto nebylo poškozené."
Odstup 04. 03. 23:51 RZ 8 M wrc BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) Stopped / Stojí
Info 04. 03. 23:48 RZ 8 M wrc KUIPERS D. / MICLOTTE F. (st. č. 9) "Really tough day. It was really tough and tricky. But it was getting better and better." / "Opravdu těžký den. Bylo to opravdu náročné a zrádné. Ale šlo to pořád lépe a lépe."
Info 04. 03. 23:44 RZ 8 M wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 5) "I had spin. I lost lot, that's all." / "Dělal jsem hodiny. Hodně jsem ztratil, to je vše."
Info 04. 03. 23:38 RZ 8 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON Ch. (st. č. 11) "Some wires on the front. I do some modification with the wires. I'm only do what I can." / "Nějaké kabely na předku. Udělal jsem nějaké změny v drátech. Dělám jen co se dá."
Info 04. 03. 23:35 RZ 8 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Second on the road now. I tried to be as close as possible. I was pushed on the limit all the time." / "Jsme teď druzí na trati. Snažil jsem se co nejvíce stáhnout ztrátu. Jel jsem pořád na limitu."
Info 04. 03. 23:30 RZ 8 M wrc OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "We we'll see, but anyway good day." / "Uvidíme, ale jinak to byl dobrý den."
Info 04. 03. 23:27 RZ 8 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "It was better for us now at least. Pity of puncture." / "Pro nás to teď bylo aspoň lepší. Škoda toho defektu."
Info 04. 03. 23:24 RZ 8 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "I was cautious. My pacenotes not really well on this stage." / "Byl jsem opatrný. Můj rozpis na tuhle RZ nebyl úplně nejlepší."
Info 04. 03. 23:21 RZ 8 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "It's been very difficult today. Car was sliding, very difficult to drive." / "Dnes to bylo hodně těžké. Auto se klouzalo, bylo těžce ovladatelné."
Odstup 04. 03. 22:59 RZ 7 wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 15) Stopped / Stojí
Info 04. 03. 21:46 RZ 6 S 2 HÄNNINEN J. / MARKKULA M. (st. č. 25) "It was better now. Lot of ruts, if you came out of line it's difficult." / "Bylo to teď lepší. Velké koleje, když vyjedete ze stopy, je to těžké."
Info 04. 03. 21:43 RZ 6 S 2 TANAK O. / SIKK K. (st. č. 22) "It looks like some problem with engine. In middle of stage it started overheating and oil pressure problem also." / "Zdá se, že je problém s motorem. V půlce testu se začal přehřívat a taky je problém s tlakem oleje."
Info 04. 03. 21:40 RZ 6 S 2 AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 23) "We made really good time now. We use experience." / "Teď jsme zajeli opravdu dobrý čas. Využíváme zkušeností."
Info 04. 03. 21:37 RZ 6 S 2 PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 21) "Good. Nice stage. Some changes on the car, it helps, seems better. On dampers, better traction." / "Dobré. Pěkná zkouška. Nějaké změny na autě, pomohlo to, zdá se. Úpravy na tlumičích, lepší trakce."
Info 04. 03. 21:33 RZ 6 wrc NOVIKOV E. / PRÉVOT S. (st. č. 51) "I'll try to push, but on the first part I made some mistakes, second one was good." / "Snažil jsem se zabrat, ale v první části zkoušky jsem chyboval, druhá už byla dobrá."
Info 04. 03. 21:30 RZ 6 M wrc BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) "Trying different setup, seems better. I absolutelly love that stage. Giant jump on sixth gear." / "Zkoušíme jiné nastavení, zdá se to být lepší. Tuhle zkoušku absolutně miluju. Obrovský skok na šestku."
Info 04. 03. 21:27 RZ 6 M wrc KUIPERS D. / MICLOTTE F. (st. č. 9) "It's going well, hoping it stay like this. So hard rally, lot of stones." / "Jde to dobře, doufám, že to vydrží. Je to těžká rally, hodně kamenů."
Info 04. 03. 21:24 RZ 6 M wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 5) "Car is working much better. It was something with rear diff." / "Auto funguje o hodně líp. Bylo to něco se zadním diferenciálem."
Info 04. 03. 21:22 RZ 6 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON Ch. (st. č. 11) "I don't know. I can't throttle." / "Nevím. Nemůžu přidat plyn."
Info 04. 03. 21:21 RZ 6 wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 15) "Difficult. Lot of loose stones, we had to change line many times." / "Těžké. Hodně vyházených kamenů, museli jsme hodně měnit stopu."
Info 04. 03. 21:18 RZ 6 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "It's very close again. I lost one and half second by passing Petter, but no problem, he was very fair and on the side." / "Je to zase hodně těsné. Ztratil jsem jeden a půl vteřiny předjížděním Pettera, ale byl férový a byl na straně."
Info 04. 03. 21:14 RZ 6 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON Ch. (st. č. 11) Misfiring problem reported / Problém se zapalováním
Info 04. 03. 21:12 RZ 6 M wrc OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "We continue to drive fast, I have no choice." / "Pokračujeme v rychlé jízdě, nemám na vybranou."
Info 04. 03. 21:09 RZ 6 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Much better for me than on the morning. Better line, even some rocks, more confidence in the high speed." / "Pro mě to bylo o hodně lepší než ráno. Lepší stopa, i když byly nějaké kameny, více jistoty ve vysoké rychlosti."
Info 04. 03. 21:06 RZ 6 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "It was OK, I tried to push, but it seems wrong way. I was braking bit late. Quite a good stage but I was not able to keep with the best." / "Bylo to OK, snažil jsem se zabrat, ale šel jsem na to asi špatně. Pozdě jsem brzdil. Fakt dobrá zkouškam, ale nebyl jsem s to do toho dát vše."
Info 04. 03. 21:03 RZ 6 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Some places cleaner, but not many. No lines, it's cleaning again." / "Na pár místech je to čistší, ale ne na moc. Nejsou stopy, znovu to čistíme."
Info 04. 03. 21:47 RZ 5 S 2 KRUUDA K. / JÄRVEOJA M. (st. č. 26) Lost fuel pressure / Ztráta tlaku paliva
Info 04. 03. 19:10 RZ 4 S 2 KRUUDA K. / JÄRVEOJA M. (st. č. 26) "Think the problem is with me, not with the car." / "Myslím, že problém je ve mně a ne v autě."
Info 04. 03. 19:08 RZ 4 S 2 HÄNNINEN J. / MARKKULA M. (st. č. 25) "On SS 2 I had half spun, then had problem to reverse and set it the right way. We have to fix gearbox." / "Na RZ 2 jsem dostal polohodiny, pak jsem měl problém zacouvat a dostat to do správného směru. Musíme pořešit převodovku."
Info 04. 03. 19:05 RZ 4 S 2 TANAK O. / SIKK K. (st. č. 22) "It was quite OK. Happy now, but on previous stage our car was too low." / "Je to opravdu dobré. Teď jsem spokojený, ale na předchozím testu jsme měli auto moc nízko."
Info 04. 03. 19:02 RZ 4 S 2 AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 23) "The car run very well. It's very difficult, lot of rock. But we set three good times." / "Auto funguje moc dobře. Je to dost náročné, hodně kamení. Ale zajeli jsme tři dobré časy."
Info 04. 03. 18:59 RZ 4 S 2 PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 21) "It's OK. Car is fine, but we hit lot of rocks by bottom and this is problem for my hands. But I'm trying." / "Je to OK. Auto je v pohodě, ale chytáme spodkem hodně kamenů a to je problém pro mé ruce. Ale snažím se."
Info 04. 03. 18:56 RZ 4 wrc NOVIKOV E. / PRÉVOT S. (st. č. 51) "Lot of fun on these stages. I get used to the car, no problem. Maybe I'll push tomorrow, maybe second run of these stages." / "Hodně mě to tu baví. Zvykám si na auto, žádný problém. Zatáhneme možná zítra, možná na druhém průjezdu těmito testy."
Info 04. 03. 18:52 RZ 4 M wrc BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) "It's been good. Really enjoying the stages. But no grip on the rear, we still oversteering." / "Bylo to dobré. Zkoušky se mi líbí. Ale nemáme přilnavost na zadku, je to pořád přetáčivé."
Info 04. 03. 18:49 RZ 4 M wrc KUIPERS D. / MICLOTTE F. (st. č. 9) "Stages really nice. Grip is changing a lot. We checking notes, car is good, but it's very tricky." / "Zkoušky jsou opravdu hezké. Hodně se mění přilnavost. Kontrolujeme rozpis, auto je v pořádku, ale je to hodně zrádné."
Info 04. 03. 18:43 RZ 4 M wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 5) "This car is not my setting at all. But I'm trying my best." / "Nastavení auta mi vůbec nesedí. Ale dělám co můžu."
Info 04. 03. 18:40 RZ 4 wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 15) "We had a clean run. We loosing power bit in high altitude." / "Pro nás čistá jízda. Ve vysoké výšce trochu ztrácíme výkon."
Info 04. 03. 18:36 RZ 4 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Ogier is very fast this morning. OK, no problem with the car, just the power. But balance is good, I'm quite happy." / "Ogier je dnes ráno hodně rychlý. OK, s autem žádný problém, jen ten výkon. Ale je dobře vyvážené, jsem opravdu spokojený."
Info 04. 03. 18:33 RZ 4 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON Ch. (st. č. 11) "Very good job now. I understand what's wrong. Not bad." / "Teď moc dobrá práce. Pochopil jsem co bylo špatně. Nebylo to zlé."
Info 04. 03. 18:31 RZ 4 M wrc OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "I was slowed in dust, think he had puncture or something." / "Zpomalil mě prach, asi měl defekt nebo tak něco."
Info 04. 03. 18:30 RZ 4 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Very surprisingly, after 3-4 kms we had puncture, but I don't know what happened." / "Moc překvapivé, po 3-4 kilometrech jsme měli defekt, ale nevím co se stalo."
Info 04. 03. 18:23 RZ 4 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "It was slow puncture. I hoped we will manage it." / "Byl to pomalý defekt. Doufal jsem, že to zvládnem."
Info 04. 03. 18:20 RZ 4 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "It's been OK, but still very slippy as we first on the road. But this stage went very well, I'm very happy." / "Bylo to OK, ale pořád to hodně klouzalo, protože jedeme první. Ale tahle zkouška se nám povedla, jsem moc spokojený."
Info 04. 03. 17:49 RZ 3 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) Had a puncture / Defekt
Info 04. 03. 17:34 RZ 3 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) Reported stopped / Stojí
Info 04. 03. 16:56 RZ 2 M wrc VILLAGRA F. / PÉREZ COMPANC J. (st. č. 7) Lost a wheel / Urazil kolo
Info 04. 03. 16:50 RZ 2 S 2 HÄNNINEN J. / MARKKULA M. (st. č. 25) Had a spin, then problem with reverse gear / Dělal hodiny, pak měl problémy se zpátečnou
Info 04. 03. 16:46 RZ 2 S 2 HÄNNINEN J. / MARKKULA M. (st. č. 25) Reported stopped, continue / Stojí, pokračuje
Info 04. 03. 16:43 RZ 2 S 2 AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 23) "There is no power. I must really keep right gear into corner. Good start." / "Není výkon. Musím opravdu správně řadit do zatáček. Dobrý start."
Info 04. 03. 16:40 RZ 2 S 2 PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 21) "Hard work, but doesn't looks like. Car has no power, like normal road car. But I tried my best." / "Je to dřina, ale nevypadá to tak. Auto nemá výkon, je jako sériovka. Ale dělal jsem co se dalo."
Info 04. 03. 16:37 RZ 2 wrc NOVIKOV E. / PRÉVOT S. (st. č. 51) "Quite difficult to me, first time on stage in this time. I have to get used, I was really careful." / "Pro mě je to hodně těžké, poprvé s tímhle autem na opravdové zkoušce. Musím si zvyknout, jel jsem opravdu opatrně."
Info 04. 03. 16:34 RZ 2 M wrc BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) "I was so dissapointed. This stage was lot of fun, I tried do my best." / "Byl jsem hodně zklamaný. Tahle zkouška byla skvělá, snažil jsem se co to šlo."
Info 04. 03. 16:31 RZ 2 M wrc KUIPERS D. / MICLOTTE F. (st. č. 9) "Really good feeling, not pushing too much. We getting used with gravel. Very tricky, lot of big stones." / "Opravdu dobrý pocit, moc jsme netlačili. Zvykáme si na šotolinu. Bylo to zrádné, hodně velkých kamenů."
Info 04. 03. 16:25 RZ 2 M wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 5) "It's OK. It's little bit hard to drive, but I'll fix it. I really don't know how to drive car on that." / "Je to OK. Je to trochu náročné na jízdu, ale to se vyřeší. Zatím nevím, jak na tomhle řídit auto."
Info 04. 03. 16:21 RZ 2 wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 15) "Not too bad. We were loosing little bit in the middle, where it was too twisty. Some rocks coming." / "Nebylo to zlé. V polovině jsme trochu ztráceli, bylo to hodně klikaté. Sem tam už vylezly nějaké kameny."
Info 04. 03. 16:20 RZ 2 M wrc VILLAGRA F. / PÉREZ COMPANC J. (st. č. 7) Reported stopped / Stojí
Info 04. 03. 16:18 RZ 2 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "It was hot. OK, no problem. Good stage, no mistake. We see lines, but we had not so much power. On the traction lines doesn't help too much." / "Bylo horko. OK, žádný problém. Dobrá zkouška, bez chyb. Viděli jsme stopu, ale neměli jsme tolik výkonu. Trakci stopa až tolik moc nepomáhala."
Info 04. 03. 16:15 RZ 2 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON Ch. (st. č. 11) "Everything is OK, we had same time as Ogier in the middle. First day, I had to be little bit smarter. Keep up the speed." / "Vše je OK, v polovině jsme měli stejný čas jako Ogier. Je to první den, musím trošku přemýšlet. Budu si udržovat rychlost."
Info 04. 03. 16:12 RZ 2 M wrc OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "Good time, quite normal, thanks to my road position. Good start, no problems." / "Dobrý čas je normální díky naší startovní pozici. Dobrý začátek, žádné problémy."
Info 04. 03. 16:09 RZ 2 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Think is not actually such clean as we expected. We have less power. First run with new tyres and car on gravel." / "Podle mě to není tak čisté jak jsme čekali. Chybí nám výkon. První jízda s novými pneumatikami a autem na šotolině."
Info 04. 03. 16:06 RZ 2 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "It didn't feel too bad. We was very cautious at first corners. Think I was too cautious, it takes one more stage, think I'll improve then." / "Pocitově to nebylo tak špatné. V prvních zatáčkách jsme byli hodně opatrní. Myslím, že to bylo dost opatrné, ještě tak jednu zkoušku a myslím, že se pak zlepšíme."
Info 04. 03. 16:00 RZ 2 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "It's tricky. It's slippy and we not familiar with gravel on new car. Engine power is lower." / "Je to zrádné. Klouže to a s novým autem nejsme na šotolině sžití. Výkon motoru je nižší."
Info 04. 03. 15:40 RZ 2 M wrc BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) Running under Superally / Jede Superally
Info 04. 03. 03:54 RZ 1 M wrc BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) "We had some sort of electrical glitch that we can't sort out. Alex (Gelsomino) has been on the phone to the engineers but we haven't been able to find anything." / "Měli jsme nějaké potíže s elektrikou, které jsme nemohli vyřešit. Alex byl na telefonu s inženýry, ale nebyli jsme schopni nic najít"
Odstup 04. 03. 03:49 RZ 1 M wrc BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) Didn't start into SS. / Neodstartoval do RZ.
toplist